سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چرخ برهم زنم ار غیر مرادم گردد

من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک

عجب علمیست علم هیئت عشق

که چرخ هشتمش هفتم زمین است

بازی چرخ بشکندش بیضه در کلاه

زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد

گر مساعد شودم دایره چرخ کبود

هم به دست آورمش باز به پرگار دگر

رسد ز چرخ عطارد هزار تهنیتت

چو فکرتت صفت امر کن فکان گیرد

خواهی که دل به کس ندهی دیده ها بدوز

پیکان چرخ را سپری باشد آهنی

غلام همت آنم که زیر چرخ کبود

ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزادست

ز انقلاب زمانه عجب مدار که چرخ

از این فسانه هزاران هزار دارد یاد

روی خاکی و نم چشم مرا خوار مدار

چرخ فیروزه طربخانه از این کهگل کرد

زلفش کشید باد صبا چرخ سفله بین

کان جا مجال بادوزانم نمی دهدتعداد ابیات منتشر شده : 206498