سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

در این حضرت چو مشتاقان نیاز آرند ناز آرند

که با این درد اگر دربند درمانند درمانند

این قلب و این لسان و سکوت و کلام چه؟

این طبع و این مزاج و خیال و بخار چیست؟

گفتم آیا که در این درد بخواهم مردن

که محالست که حاصل کنم این درمان را

دوای درد عاشق را کسی کو سهل پندارد

ز فکر آنان که در تدبیر درمانند در مانند

آب حیوان اگر این است که دارد لب دوست

روشن است این که خضر بهره سرابی دارد

شاها اگر به عرش رسانم سریر فضل

مملوک این جنابم و مسکین این درم

اگر این شراب خام است اگر آن حریف پخته

به هزار بار بهتر ز هزار پخته خامی

اگر رهبان این راهی و گر رهبان این دیری

چو دیارت نمی ماند چه رهبانی چه رهبانی

راستان سرو شمارندت اگر در باغی

صادقان صبح شمارندت اگر بر بامی

دیده اید این اعتبار العتبار العتبار

دیده اید این احتشام الانتباه الانتباه

تعداد ابیات منتشر شده : 510165