سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

کسی که شد چو قلم در زمان او دو زبان

نصیب اوست سیه رویی و نگونساری

وزیران را به سوی بزم شاهی

فرستاد از برای عذر خواهی

بده ساقی آن می که شاهی دهد

به پاکی او دل گواهی دهد

تو و طوبی و ما و قامت یار

فکر هر کس به قدر همت اوست

بی خیالش مباد منظر چشم

زان که این گوشه جای خلوت اوست

هر گل نو که شد چمن آرای

ز اثر رنگ و بوی صحبت اوست

ملکت عاشقی و گنج طرب

هر چه دارم ز یمن همت اوست

روی خوب است و کمال هنر و دامن پاک

لاجرم همت پاکان دو عالم با اوست

دارم امید عاطفتی از جناب دوست

کردم جنایتی و امیدم به عفو اوست

هر دو عالم یک فروغ روی اوست

گفتمت پیدا و پنهان نیز هم

 • جستجوی مفهوم شعر در سعدی
 • جستجوی دختر در همه ی آثار
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی قفلی در همه ی آثار
 • جستجوی بلبل در همه ی آثار
 • جستجوی زمانه در فردوسی
 • جستجوی که سرپای سازم بیایم برت در همه ی آثار
 • جستجوی ساغر در حافظ
 • جستجوی بیداری در همه ی آثار
 • جستجوی حاصل شیرین عمر در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 501469