سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

نظر به صورت ایشان ز روی معنی کن

که پشت لشکر معنی چنین سوارانند

همی آمد بر آن تازنده دلدل

چو بر باد بهاری خرمن گل

گران جانی مکن جانا و بشنو

مکن تکیه برین چرخ سبک رو

آلوده ای تو حافظ فیضی ز شاه درخواه

کان عنصر سماحت بهر طهارت آمد

چون زنی پیر از دنیا کهنه چرخی در کنار

گر جوانمردی چه گردی چرخ پیرزن

بر آستان جانان گر سر توان نهادن

گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد

خواجو ز دور چرخ چوامروز فرصتست

دریاب جام بادهٔ صافی و روی یار

آمد افسوس کنان مغبچه باده فروش

گفت بیدار شو ای ره رو خواب آلوده

چو سعدی خاک شد سودی ندارد

اگر خاک وی اندر دیده مالی

ننگرد دیگر به سرو اندر چمن

هر که دید آن سرو سیم اندام را

تعداد ابیات منتشر شده : 510165