سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گوهر کند ز قطره و شکر دهد ز نی

خار آورد ز خاره و گل بردمد ز خار

شکر به صبر دست دهد عاقبت ولی

بدعهدی زمانه زمانم نمی دهد

گریه شام و سحر شکر که ضایع نگشت

قطره باران ما گوهر یک دانه شد

یار کمین ها کند، غارت دینها کند

آنکه چنین ها کند، بر تو نگیرد گناه

ز تنگ شکر مصری برون نیاورند

به لطف شکر تنگ تو در شکر خایی

دست تو را به ابر که یارد شبیه کرد

چون بدره بدره این دهد و قطره قطره آن

بتی که طره او مجمع پریشانیست

لب شکر شکنش گوهر بدخشانیست

گوش کن نغمه خواجو که شکر می شکند

طوطی منطق شیرین شکر گفتارش

بده ساقی آن می که شاهی دهد

به پاکی او دل گواهی دهد

دهد دو دیدهٔ من شرح مجمع البحرین

کند جمال تو تقریر فالق الاصباح

تعداد ابیات منتشر شده : 504917