سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

فریاد چون کند دل خاقانی از فراق

از من همان طلب کن زیرا من آن کنم

چون زندگی آفت است جانم گم کن

چون سایه حجاب است نشانم گم کن

گرم است دمم چون نفس کورهٔ آهن

تنگ است دلم چون دهن کوزهٔ سیماب

راز سلیمانی شنو زان مرغ روحانی شنو

اشعار خاقانی شنو چون در شهوار آمده

جفت مقوس او چون جفت طاق ابرو

طاق مقرنس او چون خم طوق پیکر

در دستت اوفتادم چون مرغ پر بریده

در پیشت ایستادم چون شمع سر بریده

ستم بد این که تو کردی به جان خاقانی

ستمگری مپسند، ای خدای چون هستی

همت خاقانی است طالب چرب آخوری

چون سر کوی تو هست نیست مزیدی بر این

چون غریبش یافتی چون عقل و چون عقل از جهان

خانهٔ بالاش ماوی دادی احسنت ای ملک

شب گشت پست قامت چون رایت مخالف

روز است آخته قد چون چتر شاه صفدر

تعداد ابیات منتشر شده : 510165