سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ز بنفشه زار زلفش نفحات عید الا

سوی فخر دین و دولت شه دادگر نیاید

چون به پای علم روز، سر شب ببرند

چه عجب کز دم مرغ آه دریغا شنوند

نکنم مدح که من مرثیه گوی کرمم

چون کرم مرد ز من بانگ معزا شنوند

چون بلرزد علم صبح و بنالد دم کوس

کوه را نالهٔ تب لرزه چو دریا شنوند

کوس چون صومعهٔ پیر ششم چرخ کز او

بانگ شش دانهٔ تسبیح ثریا شنوند

فخر من بنده ز خاک در احمد بینند

لاف دریا ز دم عنبر سارا شنوند

شه شه نشان منوچهر، افق سپهر ملکت

که ز نه سپهر چون او ملکی دگر نیاید

چون مبارک باد گویم روز او را شک مکن

کآسمان آمین کند وقت مبارک باد من

کوس چون مار شده حلقه و کو بند سرش

بانگ آن کوفتن از کعبه به صنعا شنوند

خصم سگ دل ز حسد نالد چون جبهت ماه

نور بی صرفه دهد وه وه عوا شنوند

تعداد ابیات منتشر شده : 510165