سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

خاقانی اگر خواهی کز عشق سخن رانی

کم زن همه عالم را پس گو کم خاقانی

بلکه گوید فاضلان رابط شمردم در سخن

چون به خاقانی رسیدم عندلیبش یافتم

کسی که از پس احمد روا بود مرسل

بزرگوار امیر امام خاقانی است

خیز خاقانی ز گنج فقر خلوت خانه ساز

کز چنین توان اندوخت گنج شایگان

خاقانی از ادیم معالیش قدوه ای است

آن قدوه ای که قبلهٔ خاقان شناسمش

بنده خاقانی و نعت سر بالین رسول

تاش تحسین ز ملک در صف اعلی شنوند

بر صانعی که روی بهشت آفرید و ری

خاقانی آفرین خوان، خاقانی آفرین

گوشمالی داد ما را عشق او کز بیم آن

چشم خاقانی به خاقانی نیارد باز دید

سخن گفتن به که ختم است می دانی و می پرسی؟

فلک را بین که می گوید به خاقانی به خاقانی

مگر به ساحت گیتی نماند بوی وفا

که هیچ انس نیامد ز هیچ انس مرا

تعداد ابیات منتشر شده : 510165