سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

تحفه سازیم جان خاقانی

پیش خاقان اکبر اندازیم

در کعبهٔ شش جهت که عشق است

خاقانی را مجاور آرم

گنج عزلت توراست خاقانی

عافیت هم ورا مسلم دان

خاقانی اسیر دیگران نیست

هم عشقت و گرگ آزموده

خاک در تو رساند آخر

خاقانی را به تاجداری

خاقانی فسانه شد عشقت

در دست تو این فسانه بایستی

خاقانی را نشایی ایراک

خود بینی و خویشتن پرستی

سوختی سینهٔ خاقانی را

آتش انگیز نگارا که تویی

دل سودائی خاقانی را

هم به سودای تو زر بایستی

برای آنکه نقش تو نگارند

دل خاقانی آمد لاجوردی

تعداد ابیات منتشر شده : 510165