سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

زین سپس خال بتان بس حجرالاسود من

زمزم آنک خم و کعبه در خمار مرا

تویی که نقب زنی در سرای عمر و به آخر

نه نقد وقت بری کیسهٔ حیات ربایی

هیچ دو جو کمتر است نقد زمانه

صرفه بران را ازین عیار چه خیزد

نقد هر فلسفی کم از فلسی است

فلس در کیسهٔ عمل منهید

بس نقد گم ببودهٔ مردان که یافتند

رندان خاک بیز به میدان صبح گاه

خاقانی مسیح سخن را به نقد عمر

دوش از درخت باز خریدم به صبح گاه

ورنه ترازوی فلک زرگر قلب کار شد

نقد عراق چون کند زر خلاص جعفری

هم آخر بنگزیرد از نقد و جنسی

که مستغنیم دارد از انتجاعی

از نسیه و نقد زندگانی همه را

سرمایه جوانی است، جوانی هم هیچ

حاصل شش روز و نقد چل صباح

یک شبه خرجش که فرمائی فرست

تعداد ابیات منتشر شده : 509595