سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

نوازش لب جانان به شعر خاقانی

گزارش دم قمری به پردهٔ عنقا

عالم از آوازهٔ خاقانی افروزم ولیک

همت از آوازهٔ خاقانی آمد برترم

ای از دل دردناک خاقانی شاد

غمهای تو کرد خاک خاقانی باد

روزی که کنی هلاک خاقانی یاد

برخی تو جان پاک خاقانی باد

گرچه کان خرد مرا دانی

عاجزم در نهاد خاقانی

پیران کعبه لاف ز خاقانی آورند

ترسای روم کیست که خاقانی آن اوست

من به بغداد و همه آفاق خاقانی طلب

نام خاقانی طراز فخر خاقان آمده

ز خاقانی مزن دم چون تو آئی

چه خاقانی که خود خاقان تو باشی

گوید این خاقانی دریا مثابت خود منم

خوانمش خاقانی اما از میان افتاده قا

هر دمت خاقانی از چشم و زبان گنجی دهد

نام خاقانی به گوش دوستان چون نشنوی

تعداد ابیات منتشر شده : 501514