سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دهر اگر خوان زندگانی ساخت

خورد هر چاشنی که کام و گر است

باز اگر چند کبوتر گیرد

باز را هم به کبوتر گیرند

بر صرع ستارگان دم صبح

ماند نفس فسون گران را

این زر اکسیر نفس ناطقه

بر سر صدر زمان خواهم فشاند

خمار شما ندارد آن رطلی

کو عقل مرا تمام بستاند

اگر پستهٔ سبز خندان ندیدی

بسوی فلک بین که آن سان نماید

این قحط جهان کسی نبردی

گر کشت وفا رسیده بودی

خاقانی اگر بسیج رفتن داری

در ره چو پیاده هفت مسکن داری

این کارهای من که گره در گره شده است

بگشادمی یکایک اگر چیره دستمی

شاه جبریل جان مریم نفس

که مسیح کرم زمانهٔ اوست

 • جستجوی دوستت دارمو دانم که تویی دشمن جانم ازچه با دشمن جانم شده ام دوست ندانم در سنایی غزنوی
 • جستجوی یار کجاست در همه ی آثار
 • جستجوی شور فرهادم به پرسش سر به زیر افکنده بود ای لب شیرین جواب تلخ سربالا چرا در شهریار
 • جستجوی تو آن نه ای که چو غایب شوی ز دل بروی تفاوتی نکند قرب دل به بعد مکان در عبید زاکانی
 • جستجوی مغلوب در مولوی
 • جستجوی عروس عافیت آنگه قبول کرد مرا در خاقانی
 • جستجوی زره پوش در همه ی آثار
 • جستجوی یوز در همه ی آثار
 • جستجوی ز فراق سوخت خسرو نکند ز بخت خواهش در امیر معزی
 • جستجوی تدبیر در مولوی
 • جستجوی دوستت دارمو دانم که تویی دشمن جانم ازچه با دشمن جانم شده ام دوست ندانم در سنایی غزنوی
 • جستجوی یار کجاست در همه ی آثار
 • جستجوی شور فرهادم به پرسش سر به زیر افکنده بود ای لب شیرین جواب تلخ سربالا چرا در شهریار
 • جستجوی تو آن نه ای که چو غایب شوی ز دل بروی تفاوتی نکند قرب دل به بعد مکان در عبید زاکانی
 • جستجوی مغلوب در مولوی
 • جستجوی عروس عافیت آنگه قبول کرد مرا در خاقانی
 • جستجوی زره پوش در همه ی آثار
 • جستجوی یوز در همه ی آثار
 • جستجوی ز فراق سوخت خسرو نکند ز بخت خواهش در امیر معزی
 • جستجوی تدبیر در مولوی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165