سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

جوقی ازین زرد گوش گاه غضب سرخ چشم

هر یک طاغی و دیو رهبر طغیان او

زاد سروی، راد مردی بر چمن پژمرده شد

ابر طوفان بار کو تا بر چمن بگریستی

داد خواهم بر درت در خاک و خون افغان کنان

گیر داد عاشقان ندهی فغان چون نشنوی

سپید کار سیه دل سپهر سبز نمای

کبود سینه و سرخ اشک و زرد رویم کرد

فلک از سرخ و زرد و شام و سحر

بر قدت خلعه دوز خواهد بود

نوشتم ابجد تجرید پس چون نشرهٔ طفلان

نگاریدم به سرخ و زرد ز اشک و چهره هزمانش

در زرد و سرخ شام و شفق بوده ام کنون

تن را به عودی شب یلدا برآورم

آسمان را گسسته شد زنجیر

داد فریاد خوان نخواهد داد

چو داد من نخواهد داد این دور

مرا چه ارسلان سلطان چه بغرا

سرو آزاد را جهان دو رنگ

رنگ مدهامتان نخواهد داد

تعداد ابیات منتشر شده : 510165