سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دیده در کار لب و خالش کنم

پیشکش هم جان و هم مالش کنم

خوش خوش از عشق تو جانی می کنم

وز گهر در دیده کانی می کنم

گر دیده یک اهل دیده بودی

دل مژده پذیر دیده بودی

جز تیغ کفر شویش گازر که دیده آتش

جز تیر دیده دوزش درزی که دیده صرصر

تا خیال کعبه نقش دیدهٔ جان دیده اند

دیده را از شوق کعبه زمزم افشان دیده اند

نیت آن همی کنم که تو را جان فدی کنم

به جهان این ندی کنم که سرم با دو پای تو

ماه من کاشتر سوار آید به راه

دیده سقا، سینه حمالش کنم

حضرت ستر معلا دیده ام

ذات سیمرغ آشکارا دیده ام

درا تا سیل بنشانم ز دیده

گهر در پایت افشانم ز دیده

چنان بر دیده بندم نقش رویت

که نقش خلد برخوانم ز دیده

تعداد ابیات منتشر شده : 504917