سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

نقطهٔ خون شد از سفر دل من

خود سفر هم به نقطه ای سقر است

سفر کعبه به صد جهد برآوردم و رفت

سفر کوی مغان است دگر بار مرا

خواجه چون دید دردمند دلم

گفت کین دردناکی از سفر است

کز پی حج رخصتم خواهی ز شاه

کاین سفر دل را تمنا دیده ام

سفر کعبه نمودار ره آخرتاست

گر چه رمز رهش از صورت دیبا شنوند

گر به شروانم اهل دل می ماند

در ضمیرم سفر نمی آمد

الله الله که از عذاب سفر

به علی الله درآمدم دریاب

سفر کعبه به بغداد رسانید مرا

بارک الله همه سال این سفرم بایستی

همه هم خوابه و هم درد دل تنگ منید

مرکب خواب مرا تنگ سفر بگشایید

خونت ریز بی دیت مشمر بادیه که هست

عمر دوباره در سفر روح پرورش


 • جستجوی نیکی در فردوسی
 • جستجوی گاهی راست در جامی
 • جستجوی زلف در عراقی
 • جستجوی دوستان در مولوی
 • جستجوی زلف در عنصری
 • جستجوی وصف در سعدی
 • جستجوی خدا در شهریار
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی پریشانم در همه ی آثار
 • جستجوی تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 414975