سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

کوه را زر چه سود بر کمرش

که شهان را زر از در کمر است

تن چو ناخن شد استخوانم از آنک

بخت را ناخته به چشم در است

استخوان پیش کش کنم غم را

زآنکه غم میهمان سگ جگر است

روز دانش زوال یافت که بخت

به من راست فعل کژ نگر است

بس به پیشین ندیده ای خورشید

که چو کژ سر نمود کژ نظر است

چون نفس می زنم کژم نگرد

چرخ کژ سیر کاهرمن سیر است

چون صفیرش زنی کژت نگرد

اسب کورا نظر بر آب خور است

یا مگر راست می کند کژ من

که مرا از کژی هنوز اثر است

ترک آن کژ نگه کند در تیر

تا شود راست کالت ظفر است

همه روز اعور است چرخ ولیک

احول است آن زمان که کینه ور است

تعداد ابیات منتشر شده : 502624