سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

حیف است این ز گردش ایام چاره نیست

کاین ناخنه به دیدهٔ ایام ما برست

لگامم بر دهان افکند ایام

که چون ایام بودم تند و توسن

ترک خواهش کن و با راحت و آرام بخسب

خاطر آسوده ازین گردش ایام بخسب

گفتی از شاهان تو را دل فارغ است

دل ز شاهان فارغ است آری مرا

به وصلش رسم این بار گر ایام شود یار

که یاری به چنین کار ز ایام توان خواست

ز ایام و ز هرک ایام پرورد

به نسبت جز جفاکاری نیاید

خاقانی اگر یار نیابی چکنی صبر

کاین دولت از ایام به ایام توان یافت

خاصه که به شعر بی نظیر است

در جملهٔ آفتاب گردش

خاقانی وار وام ایام

از کیسهٔ عمر می گزارم

ازین مشتی سماعیلی ایام

وزاین جوقی سرابیلی برزن

تعداد ابیات منتشر شده : 510165