سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ماهی نهنگ وار به حلقش فرو برد

چون یونسش دوباره به صحرا برافکند

مه فرو رفت منازل چه برم

گل فرو ریخت گلستان چکنم؟

دل عاشق به جان فرو ناید

همتش بر جهان فرو ناید

برد رنگ دیبا هوا لاجرم

هوا برد رنگی که من داشتم

حقهٔ مرجان نشود هر ماهی

از پس نه ماه نزاید ماهی

اگر روزم فرو شد در غم تو

فرو شو گو قیامت برنیاید

سوزش من چو ماهی از تابه

زین دو مار نهنگ سان برخاست

اگرچه ماهی از یونس شرف یافت

به یونس فلس ماهی چون فرستم

پای طلب از کرم فرو بند

دست از صفت وفا فرو شوی

توبه را طره وار سر ببرید

عقل را زلف وار تاب دهید

تعداد ابیات منتشر شده : 510165