سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

اگرچه ماهی از یونس شرف یافت

به یونس فلس ماهی چون فرستم

آن زمان کو زلف را سر می برد

از صبا پیوند عنبر می برد

خاک ار ز رخت نور برد گه گاهی

منزل به فلک برآورد چون ماهی

فقر سیاه پوش چو دندان فرو برد

جاه سپید کار کند خاک در دهان

دریاست شاه و زیر رکاب آتشین نهنگ

صافی نهنگ و جای جواهر بسان آب

قصاب چه آری ز پی کشتن ماهی

خود کشته شود ماهی بی حربهٔ قصاب

توبه چون بیخ فرو برد به دل

شاخ هر شنگ نگیرم پس از این

در حریم کعبهٔ جان محرمان الیاس وار

علم خضر و چشمهٔ ماهی بریان دیده اند

از گاو به مرغ آمد و از مرغ به ماهی

وز ماهی سیمین سوی دلهای هوائی

مجلس همه دریا و قدح ها همه ماهی است

دریاکش از آن ماهی اگر مرد صفائی

تعداد ابیات منتشر شده : 510165