سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

فتح و ظفر با بقاش عهد فرو بسته اند

دولت دوشیزه را عقد فرو بسته اند

گر پیش ما به بوی بنفشه برد نمک

تیغش نمک تن است به رنگی بنفشه وار

جزع تو دل را هزار نیش فرو برد

لعل تو جان را هزار کار برآورد

دل را قرابه وار مل اندر گلو مکن

تن را پیاله وار کمر بر میان مخواه

وز فلک آورد در وی گاو و ماهی و صدف

گاو گردنده، صدف جنبان و ماهی آشنا

از حادثه سوزم که برآورد ز من دود

وز نائبه نالم که فرو برد به من ناب

ابر از حیا به خنده فرو مرد برق وار

کو زد قفای ابر به دست تر سخاش

از پای پیل حادثه وار است و دست برد

هرکس که اسب عافیتی زیر ران کشید

ماهی و قرص خور بهم حوت است و یونس در شکم

ماهی همه گنج درم، خور زر گونا داشته

در دلو نور افشان شده، ز آنجا به ماهی دان شده

ماهی از او بریان شده یک ماهه نعما داشته

تعداد ابیات منتشر شده : 510165