سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

مجلس همه دریا و قدح ها همه ماهی است

دریاکش از آن ماهی اگر مرد صفائی

دل را قرابه وار مل اندر گلو مکن

تن را پیاله وار کمر بر میان مخواه

گر پیش ما به بوی بنفشه برد نمک

تیغش نمک تن است به رنگی بنفشه وار

جزع تو دل را هزار نیش فرو برد

لعل تو جان را هزار کار برآورد

وز فلک آورد در وی گاو و ماهی و صدف

گاو گردنده، صدف جنبان و ماهی آشنا

از پای پیل حادثه وار است و دست برد

هرکس که اسب عافیتی زیر ران کشید

ابر از حیا به خنده فرو مرد برق وار

کو زد قفای ابر به دست تر سخاش

از حادثه سوزم که برآورد ز من دود

وز نائبه نالم که فرو برد به من ناب

ماهی و قرص خور بهم حوت است و یونس در شکم

ماهی همه گنج درم، خور زر گونا داشته

در دلو نور افشان شده، ز آنجا به ماهی دان شده

ماهی از او بریان شده یک ماهه نعما داشته

تعداد ابیات منتشر شده : 510165