سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

جان معنی است باسم صوری داده برون

خاصگان معنی و عامان همه اسما شنوند

معما بر از ابجد آمد به معنی

چو معنی که هم برتر آمد ز اسما

موی معنی می شکافم دوستان را آگهی است

دشمنان را نیز هر موئی بر این معنی گواست

شرق و غرب اتفاق کرد بر آنک

مبدع معنی آفرین باشم

گنج معنی توراست خاقانی

شو کلیدش به هرکه هست مده

در معنی بوسهٔ تهی هم

گفتم دو سه بار برنیامد

معنی از اشتقاق دور افتاد

کز صلف کبر و از اصف کبر است

برای قحط سال اهل معنی

همی بارم ز خاطر سلوی و من

سنبلهٔ چرخ کو مساحی معنی

دانهٔ دل ساید آسیای صفاهان

نگوئی کز چه معنی بشکنندت

که شمک آهو آهویی ندارد

تعداد ابیات منتشر شده : 505785