سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

جان معنی است باسم صوری داده برون

خاصگان معنی و عامان همه اسما شنوند

موی معنی می شکافم دوستان را آگهی است

دشمنان را نیز هر موئی بر این معنی گواست

شرق و غرب اتفاق کرد بر آنک

مبدع معنی آفرین باشم

در معنی بوسهٔ تهی هم

گفتم دو سه بار برنیامد

معنی از اشتقاق دور افتاد

کز صلف کبر و از اصف کبر است

برای قحط سال اهل معنی

همی بارم ز خاطر سلوی و من

سنبلهٔ چرخ کو مساحی معنی

دانهٔ دل ساید آسیای صفاهان

در صف عشاق خاقانی منم

کاسب معنی زیر ران می آیدم

به سیران مده نوش داروی معنی

ز تشنه دلان ناشتائی طلب کن

خوشی عافیت از تلخی دارو یابند

تابش معنی در ظلمت اسما بینند


 • جستجوی همه در همه ی آثار
 • جستجوی کو دور ماند از وصل خویش در همه ی آثار
 • جستجوی یار کجاست در همه ی آثار
 • جستجوی شکسته در همه ی آثار
 • جستجوی جان در صائب تبریزی
 • جستجوی خانه در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی بلبل در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در مولوی
 • جستجوی امید در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712