سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

امروز به خشک جان تو مهمان منی

جان پیش کشم چرا که جانان منی

ز دلت چه داد خواهم که نه داور منی

ز غمت چه شاد باشم که نه غم خور منی

درد من بر طبیب عرض مکن

تو مسیح منی خودم دریاب

خاکم که مرا منی نیابی

بادم که مرا تنی نیابی

چون من تو شدم تو زی مغان شو

کآنجا توئی و منی نیابی

گفتی که چه نامی از دلت پرس

کز من صفت منی نیابی

زنده مانداز تعهد چو منی

نام او بالعشی و الابکار

گفت خاقانیا تو ز آن منی

این بگفت، آفتاب ران بگشاد

واپسین یار منی در عشق تو

روز برنائی به پیشین آورم

گویم همه دل منی و جانی

مانم به تو و به من نمانی

تعداد ابیات منتشر شده : 501469