سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بی قوت ده اناملش نیست

هفت اختر مکرمت مقوم

زین هفت رصد نیفکنم بار

کانصاف تو دیده بان ببینم

دور نه چرخ بهر اقطاعش

قرعه بر هفت کشور اندازد

اندرین هفت هشت نه صدیق

مصطفی را به خواب دیدستند

حاصل شش جهات هفت اقلیم

عشر انعام بی بهانهٔ اوست

بر هفت فلک فراخته سر

تاج قزل ارسلان ببینم

همتت در جهان نمی گنجد

هفت دریا سبو نمی دارد

کنم قصد نه شهر علوی که همت

ازین هفت سفلی نمود امتناعی

هر هفته ز تیغ تو عطیت

هفت اقلیم است سروران را

دل جوابم داد کز نعل پی اش

تاج هفت اجرام بالائی فرست

تعداد ابیات منتشر شده : 510165