سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بی قوت ده اناملش نیست

هفت اختر مکرمت مقوم

همتت در جهان نمی گنجد

هفت دریا سبو نمی دارد

حاصل شش جهات هفت اقلیم

عشر انعام بی بهانهٔ اوست

چه باید به شهری تنشستن که آنجا

بجز هفت ده روستائی نیابی

بر هفت فلک فراخته سر

تاج قزل ارسلان ببینم

دور نه چرخ بهر اقطاعش

قرعه بر هفت کشور اندازد

دوستکانی به هفت مردان بخش

سر به مهرش کن و به خضر سپار

زین هفت رصد نیفکنم بار

کانصاف تو دیده بان ببینم

اندرین هفت هشت نه صدیق

مصطفی را به خواب دیدستند

از رای تو صیقل فلک را

هفت آینه در دکان ببینم

تعداد ابیات منتشر شده : 510165