سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

از رای تو صیقل فلک را

هفت آینه در دکان ببینم

بر خط دستش که هند و چین در اوست

هفت گنج شایگان خواهم فشاند

حاصل شش جهات هفت اقلیم

عشر انعام بی بهانهٔ اوست

کنم قصد نه شهر علوی که همت

ازین هفت سفلی نمود امتناعی

در کف بخت بلندش ز اختران

هفت دستنبوی زیبا دیده ام

پنجم چار صفی از ملکان

هشتم هفت تنی از طبقات

دور نه چرخ بهر اقطاعش

قرعه بر هفت کشور اندازد

دل جوابم داد کز نعل پی اش

تاج هفت اجرام بالائی فرست

زین هفت رصد نیفکنم بار

کانصاف تو دیده بان ببینم

چه باید به شهری تنشستن که آنجا

بجز هفت ده روستائی نیابی

تعداد ابیات منتشر شده : 510165