سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

این هفت رصد بیفکنم باز

تا منزل کاروان ببینم

در کف بخت بلندش ز اختران

هفت دستنبوی زیبا دیده ام

همتت در جهان نمی گنجد

هفت دریا سبو نمی دارد

دوستکانی به هفت مردان بخش

سر به مهرش کن و به خضر سپار

دل جوابم داد کز نعل پی اش

تاج هفت اجرام بالائی فرست

صلتش بزم هشت خوان بهشت

صولتش رزم هفت خوان ملوک

پنجم چار صفی از ملکان

هشتم هفت تنی از طبقات

روئین دژ آز را گشادم

و آوازهٔ هفت خوان شکستم

حاصل شش جهات هفت اقلیم

عشر انعام بی بهانهٔ اوست

چه باید به شهری تنشستن که آنجا

بجز هفت ده روستائی نیابی

تعداد ابیات منتشر شده : 510165