سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بر طارم وصالت نارفته دست هجر

بشکست نردبانم و بر تو به نیم جو

بر سر هشت خلد مجلس او

نه فلک هفت اختر افشانده است

هر هشت حرف افضل ساوی است نزد من

حرزی که هفت هیکل رضوان شناسمش

دیده ای هفت نهان خانهٔ چرخ

که در آن خانه چه ماده چه نر است

از ناله هفت خیمهٔ گردون شکافتم

وز آه چار گوشهٔ عالم بسوختم

نه نه آن جمع هفت مردانند

من که باشم که هشتمین باشم

هر هفت رسد به برج میزان

با بیست و یکش قران ببینم

دود دلم گر به فلک برشود

هفت فلک هشت شود در زمان

در مدحت تو به هفت اقلیم

شش ضربه دهد سخنوران را

پیشت آرم هفت مردان را شفیع

کز دو عالمشان تبرا دیده ام

تعداد ابیات منتشر شده : 510165