سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

خونت به گلو رساد چون ...

رویت به قفا گشاد چون ...

چون صبح و محک به راست گویی

گویای زبان بریده باشم

تنم چون رشتهٔ مریم دوتا است

دلم چون سوزن عیساست یکتا

حکم حق رانش چون قاضی خوی

نطق دستانش چون پیر مرند

حقهٔ مرجان نشود هر ماهی

از پس نه ماه نزاید ماهی

چون زمان، عهد سنائی درنوشت

آسمان چون من سخن گستر بزاد

آب چون نار هم از پوست خورم

چون نیابم نم نیسان چکنم؟

مرا یک گوش ماهی بس بود جای

دهان مار چون سازم نشیمن

چون به تب لرزه آفتاب در است

عرق سرد چون سحاب کند

چون آفتاب سایه به ماهی نبیندش

دیوانه ای چو من به هلالش کجا رسد

 • جستجوی خون در همه ی آثار
 • جستجوی غمین در همه ی آثار
 • جستجوی برو در همه ی آثار
 • جستجوی سکوت در همه ی آثار
 • جستجوی تصحیح دبیر سیاقی در عنصری
 • جستجوی دیوانه در سعدی
 • جستجوی سردفتر در همه ی آثار
 • جستجوی حساب در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در حافظ
 • جستجوی صبا در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 509595