سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بار سبو چون کشی که آب تو بگذشت

بیم رصد چون بری که بار تو گم شد

چون صبح خوش بخندید از بیست و هشت لؤلؤ

من هست نیست گشتم چون سایه در جمالش

رضای خاطر من چون توئی تواند جست

که آب و دانهٔ سیمرغ جم تواند داد

های خاقانی، بنای عمر بر یخ کرده اند

زو فقع مگشای چون محکم نخواهی یافتن

تا به پای پیل می بر کعبهٔ عقل آمده است

پیل بالا نقد جان بر پیلبان افشانده اند

گردون دوان در کار او چون سایه در زنهار او

خورشید در دیدار او چون ذره دیدار آمده

چون تو اندر خانهٔ خود می هم آن خود خوری

یاد جان خویش خور یاد روان کس مخور

چون مرغ دلت پرید ناگه تو که ای؟

چون اسب تو سم فکند در ره تو که ای؟

تا جدائی زین و آن بر سر نشینی چون الف

چون بپیوستی به پایان اوفتی هم در زمان

تنم از آتش تب سوخته چون عود و نی است

چون نی و عود سر انگشت بخائید همه

تعداد ابیات منتشر شده : 510165