سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چون منصفی نیابی چه معرفت چه جهل

چون زال زر نبینی چه سیستان چه بست

آمد کبوتر تو و نامه رساند و گفت

پیش از کبوتر آمدن از در درآیمت

یک چند چون سلیمان ماهی گرفت و اکنون

چون موسی از شبانی گشتش بره مسخر

چون بیابان سوخته رویش ز اشک شور گرم

چون به تابستان نمک زار بیابان آمده

یارب که آب دریا چون نفسرد ز خجلت

چون بیند این عواطف بیرون ز اعتدالش

چون ماهی ارچه کنده زبانند پیش من

چون مار در قفا همه زهر است نابشان

شب گشت پست قامت چون رایت مخالف

روز است آخته قد چون چتر شاه صفدر

چون مار کنی زلفین وز پرده برون آیی

ناگه بزنی زخمی چون کژدم و بگریزی

نام من چون سرخ زنبوران چرا کافر نهی

نفس من چون شاه زنبوران مسلمان آمده

پران ملک پیرامنش، چون چرخ دائر بر تنش

چون بادریسه دشمنش یک چشم بینا داشته

تعداد ابیات منتشر شده : 510165