سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

در گرد رکاب او همی دو

در گرد عنان او همی چم

ز آرزوها که داشت خاقانی

هیچ و همی به جز وصال تو نیست

گرچه کان خرد مرا دانی

عاجزم در نهاد خاقانی

پیران کعبه لاف ز خاقانی آورند

ترسای روم کیست که خاقانی آن اوست

من به بغداد و همه آفاق خاقانی طلب

نام خاقانی طراز فخر خاقان آمده

هان ای دل خاقانی خرسند همی باش

بر هرچه خداوند قلم راند و قدر شد

از سر میدان دل حمله همی آورد

بر در ایوان جان مرد همی افکند

ز خاقانی مزن دم چون تو آئی

چه خاقانی که خود خاقان تو باشی

شعر تر خاقانی چون در لبت آویزد

گوئی که همی آتش با آب درآمیزی

گوید این خاقانی دریا مثابت خود منم

خوانمش خاقانی اما از میان افتاده قا

تعداد ابیات منتشر شده : 510135