سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

فلسی شمر ممالک این سبز بارگاه

صفری شمر فذالک این تیره خاکدان

تاج امان بایدت پای شهنشاه بوس

نشرهٔ جان بایدت مدح منوچهر خوان

بازیچه شمر گردش این گنبد بازیچ

گر طفل نه ای سغبهٔ بازیچه چرائی؟

این شعر وداعی از زبانم

سحر است و کس این بیان ندیده است

این یک تنه صد لشکر جرار چو خورشید

کرایش این دائرهٔ سبز وطائی

دل خاقانی این زخم فلک راست

که آن چوگان جز این گویی ندارد

این مرا زائر، آن مرا عائذ

این مرا مخلص، آن مرا دل دار

هفت خاتون را در این خرگاه سبز

داه این درگاه والا دیده ام

چو جغد ار برون راندم آسیابان

بر این بام هفت آسیا می گریزم

این کعبه را به جای کبوتر همای بخت

کاندر حرم مجاورت این دیار کرد

تعداد ابیات منتشر شده : 510165