سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

مرا شهنشه وحدت ز داغ گاه خرد

به شیب و مقرعه دعوت همی کند که بیا

این مرا زائر، آن مرا عائذ

این مرا مخلص، آن مرا دل دار

مرا آیینهٔ وحدت نماید صورت عنقا

مرا پروانهٔ عزلت دهد ملک سلیمانی

لطافت حرکات فلک به گاه سماع

طراوت نغمات ملک به گاه ندا

شمعی ولی هر شب مرا، از لرز زلفت تب مرا

عمری به میگون لب مرا سرمست و شیدا داشته

مرا خوانند بطلمیوس ثانی

مرا دانند فیلاقوس والا

خاکم که مرا منی نیابی

بادم که مرا تنی نیابی

نبینی جز مرا نظمی محقق

نیابی جز مرا نثری مبرهن

شیرمردان در کعبه مرا نپذیرند

که سگان در دیرند خریدار مرا

بانوی تاجدار مرا طوقدار کرد

طوق مرا چو تاج فلک آشکار کرد

تعداد ابیات منتشر شده : 510165