سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

معنی این صورت از صورتگران چین بپرس

مرد معنی را نشان از مرد معنی بین بپرس

کجا بصورت و معنی بچشم عقل درآئی

که هست حسن و جمالت ورای صورت و معنی

بید طبری را کند از امر تو بلبل

وصف الف قامت ممدودهٔ حمرا

گنج معنی که طلسم است جهان بر راهش

چون به معنی نگری این دل ویرانهٔ ماست

اهل معنی را از او صورت نمی بندد فراق

وانکه این صورت نمی بندد ز معنی غافلست

اهل معنی را که از صورت تبرا کرده اند

هر نفس در عالم معنی ندائی می زند

ز معنی نیستم خالی بهر صورت که می بینم

بصورت نیستم مایل بهر معنی که می دانم

ای ز وصلت خانه ها دار الشفا

وی ز هجرت بیت ها بیت الحزن

چون نداری جان معنی معنی جانرا چه دانی

چون ندیدی کان گوهر گوهر کانرا چه دانی

در عالم صورت ار چه هجرست

در عالم معنی اتصالست

تعداد ابیات منتشر شده : 507705