سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

برین خوان هر روزه این قرص زرین

براهل معنی بنانی نیرزد

بوی گیسوی یار می شنوم

یا نسیم بنفشهٔ طبری

بلی صورت بود عنوان معنی

نه اینصورت که سر تا سر معانیست

بگو خواجو به دانا قصهٔ عشق

که کافر معنی ایمان نداند

زمزم رندان سبو کش میست

بتکده و میکده بیت الحرام

درین بتخانه تا صورت پرستی

نشان از عالم معنی نیابی

عقل تصور نمی کند که توان دید

صورت خوبش مگر بدیده معنی

اگر ز عالم صورت گذشته ئی خواجو

بگیر ملکت معنی که مملکت آنست

خواجو کسی که مالک ملک قناعتست

شاه جهان بعالم معنی گدای اوست

عشق مجاز در ره معنی حقیقتست

عشق ار چه پیش اهل حقیقت مجاز نیست

تعداد ابیات منتشر شده : 507705