سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

آن کس که دلی دارد آراسته معنی

گر هر دو جهان باشد در پای یکی ریزد

تو را فراغت ما گر بود و گر نبود

مرا به روی تو از هر که عالمست فراغ

جفا و سلطنتت می رسد ولی مپسند

که گر سوار براند پیاده درماند

به خاک پای تو داند که تا سرم نرود

ز سر به در نرود همچنان امید وصال

آن بهایم نتوان گفت که جانی دارد

که ندارد نظری با چو تو زیبامنظور

سعدی آن نیست که هرگز ز کمندت بگریزد

که بدانست که دربند تو خوشتر که رهایی

ببردی از دل من مهر هر کجا صنمیست

مرا که قبله گرفتم چه کار با اصنام

مطربان گویی در آوازند و مستان در سماع

شاهدان در حالت و شوریدگان در های و هوی

سرو با قامت زیبای تو در مجلس باغ

نتواند که کند دعوی همبالایی

گفته بودم غم دل با تو بگویم چندی

به زبان چند بگویم که دلم حاضر نیست

تعداد ابیات منتشر شده : 510165