سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بعقل کاشف اسرار عشق نتوان شد

که عقل را به جز از عشق نیست راهنمون

عشق سلطانیست کو را حاجت دستور نیست

طائران عشق را پرواز گه جز طور نیست

حاکم چو عشق باشد فرمان عقل مشنو

کشتی چو نوح سازد کنعان چه کار دارد

گر عشق نباشد کمر حسن که بندد

ور حسن نباشد دل عشق از چه گشاید

گفتیم عشق را به صبوری دوا کنیم

هر روز عشق بیشتر و صبر کمتر است

به درد عشق بساز و خموش کن حافظ

رموز عشق مکن فاش پیش اهل عقول

در راه قربت ما ره بان چه کار دارد

در خلوت مسیحا رهبان چه کار دارد

عشق داغیست که تا مرگ نیاید نرود

هر که بر چهره از این داغ نشانی دارد

آن پریچهره که جور و ستم آئین دارد

چه خطا رفت که ابروش دگر چین دارد

چون ما دگری دارد آن فتنه بهر جائی

آن فتنه بهر جائی چون ما دگری دارد

تعداد ابیات منتشر شده : 500884