سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

من دیدم اگر ندید هر بی بصری،

خاک پدرم در کف هر کوزه گری.

خیام اگر ز باده مستی خوش باش

با ماهرخی اگر نشستی خوش باش

خیام، اگر ز باده مستی، خوش باش؛

با لاله رخی اگر نشستی، خوش باش؛

ناآمدگان اگر بدانند که ما

از دهر چه میکشیم نایند دگر

آن مایه ز دنیا که خوری یا پوشی

معذوری اگر در طلبش میکوشی

پیری دیدم به خانهٔ خماری

گفتم نکنی ز رفتگان اخباری

* پیری دیدم به خانهٔ خَمّاری،

گفتم: نکنی ز رفتگان اِخباری؟

ای خاک اگر سینه تو بشکافند

بس گوهر قیمتی که در سینه تست

مرغی دیدم نشسته بر باره طوس

در پیش نهاده کله کیکاووس

در طبع جهان اگر وفایی بودی

نوبت بتو خود نیامدی از دگران

 • جستجوی خرابات در همه ی آثار
 • جستجوی خواجو در همه ی آثار
 • جستجوی هی عمر در همه ی آثار
 • جستجوی میرشد محتاج گرمابه سحر در همه ی آثار
 • جستجوی شهرت در همه ی آثار
 • جستجوی غو تندر در قاآنی
 • جستجوی حیران در سعدی
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی صدا در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 507645