سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

رندی دیدم نشسته بر خنگ زمین

نه کفر و نه اسلام و نه دنیا و نه دین

بر شاخ امید اگر بری یافتمی

هم رشته خویش را سری یافتمی

در کارگه کوزه گری کردم رای

در پایه چرخ دیدم استاد بپای

هان کوزه گرا بپای اگر هشیاری

تا چند کنی بر گل مردم خواری

نا آمدگان اگر بدانند که ما

از دَهْر چه می کشیم، نایند دگر.

وی خاک اگر سینهٔ تو بشکافند،

بس گوهر قیمتی که در سینهٔ توست.

عالَم اگر ازبهرِ تو می آرایند،

مَگْرای بدان که عاقلان نگرایند؛

مرغی دیدم نشسته بر بارهٔ توس،

در چنگ گرفته کلّهٔ کیکاوس،

دیدم به سرِ عمارتی مردی فرد،

کاو گِل به لگد می زد و خوارش می کرد،

* هان کوزه گرا بپای اگر هشیاری،

تا چند کنی بر گِل مردم خواری؟

تعداد ابیات منتشر شده : 510165