سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

* رندی دیدم نشسته بر خِنْگِ زمین،

نه کفر و نه اسلام و نه دنیا و نه دین،

در طَبْعِ جهان اگر وفایی بودی،

نوبت به تو خود نیامدی از دگران.

در فصل بهار اگر بتی حور سرشت

یک ساغر می دهد مرا بر لب کشت

تا زهره و مه در آسمان گشت پدید

بهتر ز می ناب کسی هیچ ندید

در کارگه کوزه گری رفتم دوش

دیدم دو هزار کوزه گویا و خموش

ای دیده اگر کور نئی گور ببین

وین عالم پر فتنه و پر شور ببین

در گردش خویش اگر مرا دست بدی

خود را برهاندمی ز سرگردانی

دل سِرّ ِ حیات اگر کَماهی دانست،

در مرگ هم اسرار الهی دانست؛

در گردشِ خود اگر مرا دست بُدی،

خود را برهاندمی ز سر گردانی.

در کارگه کوزه گری کردم رای،

بر پلهٔ چرخ دیدم استاد به پای،

تعداد ابیات منتشر شده : 505935