سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

در کارگهِ کوزه گری بودم دوش،

دیدم دو هزار کوزه گویا و خموش؛

تا زُهره و مَهْ در آسمان گشته پدید،

بهتر ز میِ ناب کسی هیچ ندید؛

چون لاله به نوروز قدح گیر بدست

با لاله رخی اگر تو را فرصت هست

چون لاله به نوروز قدح گیر به دست،

با لاله رخی اگر تو را فرصت هست؛

هر چند به نزد عامه این باشد زشت

سگ به ز من است اگر برم نام بهشت

یک نان به دو روز اگر بود حاصل مرد

از کوزه شکسته ای دمی آبی سرد

 • جستجوی صوفی در حافظ
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی قناعت در حافظ
 • جستجوی چشم جهانیان دونبال رنگ وبوست در رهی معیری
 • جستجوی ساغر در حافظ
 • جستجوی تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی شراب یار در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 506745