سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گفتم صنما مگر که جانان منی

اکنون که همی نگه کنم جان منی

قبر الحبیب فلم یرد جوابی

فعلیکم منّی السلام تقطعت

عجبت منک و منّی

افنیتنی بک عنی

فالجسم منّی للجلیس مؤانس

و حبیب قلبی فی الفؤاد انیسی

رقیّ لعمرک لا تهجرینا

و منّی لقاءک ثمّ امطلینا

و تبصر فی العین منّی القذی

و فی عینک الجذع لا تبصره

در چشم منی روی بمن ننمایی

و اندر دلمی هیچ بمن نگرایی

خالی نه از من و نه بینم رویت

جانی تو که با منی و دیدار نه!

بی جان گردم اگر ز من بر گردی

ای جان جهان تو کفر و ایمان منی

هم در دل منی و هم راحت جان

هم فتنه برانگیزی و هم فتنه نشان.

 • جستجوی پولاد در اسدی توسی
 • جستجوی ظلم در حافظ
 • جستجوی شکست در همه ی آثار
 • جستجوی دوست در همه ی آثار
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی چتر در همه ی آثار
 • جستجوی نوشته در همه ی آثار
 • جستجوی یار در شهریار
 • جستجوی خوشا بزم وفا کزخجلت اظهار در بیدل دهلوی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 505935