سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

جز نیم نفس نیست غم و شادی عالم

بر نیم نفس من چه بگریم چه بخندم

بهوش خود نیم معذور دارم

که آیم بر سر کویت چو مستان

گر نیم تبسم از لبان ریزی

یک خاطر مبتلا نمیــــمٰاند

در فراق یکدگر اشکند و آه

در مذاق یکدگر شیر و شکر

برو ای خواجه کان متاع نیم

که فروشنده بر سر بازار

در تمول اگر چه هیچ نیم

در توکل ببین جهان گیرم

خروشیم بر هم چو شیر و پلنگ

همه آشتیهای بدتر ز جنگ

ای آنکه سنگ کوبی بر سینه از غم مرگ

گویا سرت نخورد است بر سنگ زندگانی

عمر اگر خوش گذرد زندگی خضر کم است

ور به تلخی گذرد نیم نفس بسیار است

در فراقم یاد آنشب همچو آب و آتش است

در مزاقم حسرت آن لب چو شیر و شکر است

تعداد ابیات منتشر شده : 501469