سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

شکیبم رفت و دین و دانشم شد

ز دست این دل دیوانه فریاد

شستیم دو دست خود ز ایمان

بستیم میان خود به زنار

دور از آن روح مجسّم زنده ای

زین گران جانی رضی شرمی بدار

دست شوقی با گریبان آشنا میخواستیم

جامهٔ جان در غم عشقی فنا میخواستیم

دست بر دل ز بیوفائی یار

داغ بر تن ز محنت هجران

مرا دستی است بالا دست گردون

که نتوان ز آستینش کرد بیرون

منم بر درگهش چون حلقه بر در

نه دست اندرون نه پای بیرون

تو بدین چشم شوخ و روی چو ماه

ببری دل ز دست سنگ سیاه

دمار از روزگار غم بر آرم

اگر افتد بدستم روزگاری

رفیق طره پریشان نشسته بر بالین

طبیب دست همان کشیده از بیمار

تعداد ابیات منتشر شده : 501514