سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دردمندان را دلی چون شمع می باید رهی

گرنه ای بی درد اشک گرم و آه سرد کو؟

لب بسته ای ز گفتن راز نهان رهی

غافل که از زبان تو گویاتر است اشک

رهی، از ناله ام خون میچکد اما نمیدانم

که آن بیدادگر، گوشی به فریادم کند یا نه؟

بر عزم خویش تکیه کن ار سالک رهی

واماند آن که تکیه کند برعصای خویش

وینک ز مهد نظم وز اقلیم شاعران

آمد رهی، که لاله فشاند به خاک تو

از باده بود مستی رندان و رهی را

سرمست کند گفته رندانه دشتی

وین گوهری که در نظرت سنگ ساده است

برپای آن پری چو رهی بوسه داده است

گوهری نیست به بازار ادب ور نه رهی

دامن دریا چون طبع گهرزایم نیست

لب فرو بستم رهی بی روی گلچین و امیر

در فراق همنوایان از نوا افتاده ام

رهی تا چند سوزم در دل شبها چو کوکبها

باقبال شرر نازم که دارد عمر کوتاهی

تعداد ابیات منتشر شده : 502534