سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

زبون خلق ز خلق نکوی خویشتنم

چو غنچه تنگدل از رنگ و بوی خویشتنم

مرا چگونه بود تاب آشنایی خلق؟

که چون رهی دل از خود رمیده ای دارم

گر زیان بینی از بیان بینی

ور زبون گردی از زبان دانند

در مصاف مسکینان چرخ را زبون یابی

با شکوه درویشان شاه را گدا بینی

بباد رفت امیدی که داشتم از خلق

فریب بود فروغی که از سراب دمید

اشک جانسوزم اثر ها چون شرر باشد مرا

قطره آبم به چشم خلق اما آتشم

کنون که بی هنرانند کعبه دل خلق

چو کعبه حرمت اهل هنر چه می خواهی؟

شکوه گنبد نیلوفری از آن سبب است

که دست خلق به دامان آسمان نرسد

مردی، ولیک نام شریف تو زنده ماند

مردن به راه خلق بود شرط زندگی

دیوان به شهر گشته سلیمان عهد خویش

گرگان به خلق بسته طریق عبور را

تعداد ابیات منتشر شده : 510165