سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

در انگشتری داشت فیروزه ای

که همرنگ آن چرخ مینا نداشت

همه خیره در جلوه و رنگ او

ولی جلوه در دیده ما نداشت

گفتم: این چشم جاودانه تو

با که اسرار خویشتن گوید؟

چشم فروبسته اگر وا کنی

درتو بود هر چه تمنا کنی

یا عافیت از چشم فسونسازم ده

یا آن که زبان شکوه پردازم ده

قصه پردازی در این صحرا نبود

چشم غمازی به سوی ما نبود

جز خون دل ز خوان فلک نیست بهره ای

این تنگ چشم طاقت مهمان نداشته است

مرا زمردم نا اهل چشم مردمی است

امید میوه ز شاخ بریده ای دارم

مرا ز چشم قبول آسمان نمی افکند

اگر چو اشک ز روشندلان نبودم من

نرگس که فریبد دل صاحبنظران را

این چشم سخنگوی ندارد که تو داری


 • جستجوی آهن در حافظ
 • جستجوی فراق در عنصری
 • جستجوی سی سالگی در همه ی آثار
 • جستجوی سرو ر ا سرسبزی بخت سرافراز تو نیست در همه ی آثار
 • جستجوی خوش در همه ی آثار
 • جستجوی چشم جهانیان در رهی معیری
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی نگار در حافظ
 • جستجوی وصل در حافظ
 • جستجوی فریاد در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 365526