سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ز سرد مهری آن گل چو برگهای خزان

رخ شکسته و رنگ پریده ای دارم

مرا زمردم نا اهل چشم مردمی است

امید میوه ز شاخ بریده ای دارم

مرا ز چشم قبول آسمان نمی افکند

اگر چو اشک ز روشندلان نبودم من

نرگس که فریبد دل صاحبنظران را

این چشم سخنگوی ندارد که تو داری

خصم را از ساده لوحی دوست پندارم رهی

طفلم و نگشوده چشم مصلحت بینم هنوز

تاگریزان گشتی ای نیلوفری چشم از برم

در غمت از لاغری چون شاخه نیلوفرم

اشک جانسوزم اثر ها چون شرر باشد مرا

قطره آبم به چشم خلق اما آتشم

اگر نمی طلبی رنج نا امیدی را

ز دوستان و عزیزان مدار چشم امید

شب تا سحر از ناله دل خواب ندارم

راحت به شب از چشم پرستار گریزد

ز چشم پر گهرم اختران عجب دارند

که غافلند ز گنجینه ای که من دارم

تعداد ابیات منتشر شده : 507645