سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

هر باد، که از سوی بخارا به من آید

با بوی گل و مشک و نسیم سمن آید

ورش ببویی، گمان بری که گل سرخ

بوی بدو داد و مشک و عنبر با بان

زر خواهی و ترنج، اینک این دو رخ من

می خواهی و گل و نرگس، از آن دو رخ جوی

تعداد ابیات منتشر شده : 501484