سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

سعدی ثنای تو نتواند به شرح گفت

خاموشی از ثنای تو حد ثنای تست

هر کس امیدوار به اعمال خویشتن

سعدی امیدوار به لطف و عطای تست

ای خواب گرد دیده سعدی دگر مگرد

یا دیده جای خواب بود یا خیال دوست

سعدی حجاب نیست تو آیینه پاک دار

زنگارخورده چون بنماید جمال دوست

خلاف عهد تو هرگز نیاید از سعدی

دلی که از تو بپرداخت با که پردازد

سعدی به پاکبازی و رندی مثل نشد

تنها در این مدینه که در هر مدینه ای

محال است این که ترک دوست هرگز

بگوید سعدی ای دشمن تو می گوی

گر آن شب های باوحشت نمی بود

نمی دانست سعدی قدر این روز

تسلیم تو سعدی نتواند که نباشد

گر سر بنهد ور ننهد دست تو بالاست

فراقنامه سعدی به هیچ گوش نیامد

که دردی از سخنانش در او نکرد سرایت

تعداد ابیات منتشر شده : 510165