سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

من خود چگونه دم زنم از عقل و طبع خویش

کس پیش آفتاب نکردست مشعلی

اگر بیندت عکس تیغ آفتاب

درآید به چشمش از آن آب آب

مهست این یا ملک یا آدمیزاد

پری یا آفتاب عالم افروز

پس از سالی صبوحی کرد یک روز

ملک با آفتاب عالم افروز

رفت باید تا به کام دل رسند

شب نشستن تا برآید آفتاب

سوار گرم رو آفتاب پنداری

کشیده تیغ زر از بهر مردم داناست

ای خسروی که کوکبه رای روشنت

رایات آفتاب نگونسار می کند!

مشاطه آفتاب بر روی افق

سرخاب و سپیداب کشد شام و سحر

چون به عزم حضرت خورشید جمشید اقتدار

آفتاب سایه گستر، سایه پروردگار

ماه ملک آرای برج سلطنت سلطان اویس

آفتاب عدل پرور سایه پروردگار


 • جستجوی شکسته در همه ی آثار
 • جستجوی جان در صائب تبریزی
 • جستجوی خانه در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی بلبل در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در مولوی
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی معنی در خاقانی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی شراب یار در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712