سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گر طالبی، فروغ بگیری ز آفتاب

ور غالبی، دریغ نداری ز مشتری

نگذاشت که آفتاب بر من تابد

آن سایه گران چو ابر در پیش آمد

عاقل به آفتاب نکردی دگر نگاه

گر در رخ تو نیک بکردی تاملی

من سرو را قبا نشنیدم دگر که بست؟

بر فرق آفتاب ندیدم کلاه را

مثال روی تو و آفتاب چنانک

حدیث نور تجلی و پرتو مهتاب

قضا شکوه قدر حملهٔ ستاره حشر

زحل محل فلک قدر آفتاب انعام

فراز بارگه خواجهٔ زمین و زمان

فلک مهابت مه روی آفتاب نوال

قهرمان ملک و ملت آسمان معدلت

آفتاب دین و دانش سایهٔ پروردگار

همای چتر ترا آفتاب در سایه

نفاذ امر ترا کاینات در فرمان

جهانگشای جوانبخت شیخ ابواسحق

که آفتاب توانست و مشتری احسان

 • جستجوی درد عشق در عطار
 • جستجوی پا در همه ی آثار
 • جستجوی ام ابیها در همه ی آثار
 • جستجوی امتحان در همه ی آثار
 • جستجوی در رفتن جان ازب دن در همه ی آثار
 • جستجوی شعر در شهریار
 • جستجوی درد كشأنkpvj"gk'go در حافظ
 • جستجوی شهر در حافظ
 • جستجوی خار گل در عطار
 • جستجوی تکاپو در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510135